alma_belka_040216
powrót
Wydarzenia Imprezy plenerowe V Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2010

V Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2010. Zgłoszenia!


4. marca 2010 r. czwartek - 10. kwietnia 2010 r. sobota


Festiwal Piosenki o Zdrowiu to inicjatywa o charakterze edukacyjnym, której zasadniczym przesłaniem jest połączenie atmosfery zabawy z rozpowszechnianiem i popularyzowaniem wśród dzieci i młodzieży treści prozdrowotnych, a w szczególności zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, profilaktyki chorób, profilaktyki nałogów, higieny osobistej, higieny jamy ustnej i bezpiecznego wypoczynku, bezpieczeństwa na drodze oraz ochrony środowiska i ekologii.

V Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu odbędzie się dnia 16 czerwca 2010 roku
w godzinach
10.00-14.00 w Domu Rekolekcyjno – Formacyjnym przy ulicy Dewajtis 3 (zobacz: mapka dojazdu ). Festiwal jest organizowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

 Festiwal organizowany jest już od 20 lat na poziomie regionalnym, a po raz piąty na poziomie centralnym. Uczestnikami Festiwalu Piosenki o Zdrowiu są uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

 Festiwal odbywa się w czterech etapach: przedszkolnym/szkolnym, powiatowym, wojewódzkim i centralnym z finałem w Warszawie. Przedszkola kończą rywalizację na etapie powiatowym.

Festiwal przez ostatnie lata stał się lubianą i rozpoznawalną imprezą, wpisującą się w kalendarz corocznych mazowieckich inicjatyw kulturalnych, skierowanych do dzieci i młodzieży. 

Placówka, która chce wziąć udział w konkursie, powinna zgłosić się do pracowników pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na swoim terenie, odpowiedzialnej za organizację etapu powiatowego konkursu.

 Czas trwania konkursu:

- etap przedszkolny / szkolny                do 31 marca 2010
- etap powiatowy                                  do 30 kwietnia 2010
- etap wojewódzki                                 do 28 maja 2010
- etap centralny                                    16 czerwca 2010

Honorowy patronat nad V Ogólnopolskim Festiwalem Piosenki o Zdrowi 2010 objęli: Główny Inspektor Sanitarny-Pan Andrzej Wojtyła, Mazowiecki Kurator Oświaty-Pan Karol Semik, Wojewoda Mazowiecki –Pan Jacek Kozłowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego-Pan Adam Struzik.

Dodatkowe informacje o konkursie udzielane są w Oddziale Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Warszawie pod nr tel. (022) 432-10-02 lub pod adresem e-mailowym: promocjazdrowia@wsse.waw.pl  

 

REGULAMIN V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu’2010

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Tytuł:  V Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu’ 2010.

2. Organizator:

Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (nazywana dalej PSSE).

Etap wojewódzki: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach.

Etap centralny: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie.

3. Współorganizatorzy:

Etap powiatowy i wojewódzki: w ramach możliwości lokalnych.
Etap centralny: Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.

II.  CELE KONKURSU:
-      zainteresowanie dzieci, młodzieży i ich opiekunów tematyką zdrowia,
-      zainspirowanie uczestników do poszukiwań treści prozdrowotnych i nowych form wyrazu,
-      aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych,

III  ZAKRES TEMATYCZNY:

Tematyka piosenek dotyczy szeroko rozumianego zdrowia, a w szczególności:
-      Zdrowego stylu życia,
-      Zdrowego odżywiania,
-      Profilaktyki chorób,
-      Profilaktyki nałogów,
-      Higieny osobistej,
-      Higieny jamy ustnej,
-      Bezpieczeństwa wypoczynku,
-      Bezpieczeństwa na drodze,
-      Tematyki aktualnego „Hasła Roku”,
-      Ochrony środowiska i ekologii.

Treści zawarte w piosenkach powinny mieć pozytywne przesłanie i uświadamiać możliwość uniknięcia zagrożeń poprzez świadomy wybór korzystnych zachowań sprzyjających zdrowiu.

IV.  UCZESTNICY KONKURSU:

Uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

V. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU:

1. WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczniowie wraz z opiekunami przygotowują utwory wokalno – muzyczne o tematyce zgodnej
  z punktem III Regulaminu;

Każdy uczestnik/zespół przygotowuje jeden utwór;

Tekst utworu musi być własny i po raz pierwszy wykonywany na Festiwalu, natomiast muzyka może być własna lub zapożyczona – z podaniem nazwiska autora; muzyka ta będzie wykorzystana jednorazowo na potrzeby konkursu;

Rywalizacja konkursowa odbywa się w trzech kategoriach wiekowych (przedszkola, szkoły podstawowe oraz gimnazja) bez podziału na zespoły i solistów;

Zespół (grupa uczniów występująca na scenie) nie może liczyć więcej niż 10 osób;

Opiekunowie zgłaszający uczestnictwo wykonawcy/wykonawców zobowiązani są dostarczyć tekst wykonywanej piosenki (drogą mailową lub na płycie CD) oraz podkład muzyczny (na płycie CD). Obie płyty należy dostarczyć organizatorowi etapu w momencie zgłaszania uczestnictwa;

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji tekstów w wydawanym 
folderze festiwalowym.

2. ETAPY KONKURSU

Festiwal odbędzie się w czterech etapach:
przedszkolnym / szkolnym 
powiatowym,
wojewódzkim,
centralnym z finałem w Warszawie.

Przedszkola kończą rywalizację na etapie powiatowym.

Etap powiatowy, wojewódzki i centralny jest organizowany w formie festiwalu na profesjonalnej scenie (dom kultury, teatr, kino, inna sala widowiskowa).

3. CZAS TRWANIA KONKURSU

- etap przedszkolny / szkolny    do 31 marca 2010
- etap powiatowy                      do 30 kwietnia 2010
- etap wojewódzki                     do 28 maja 2010
- etap centralny                        16 czerwca 2010

4. SPOSÓB ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

- dyrekcja szkoły przesyła pisemne zgłoszenie jednego zespołu do oddziału / sekcji oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia właściwej PSSE na formularzu „Zgłoszenie uczestnictwa w V Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o Zdrowiu’2010 – etap powiatowy” (Załącznik nr 1) wraz ze „Zgodą rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w V Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o Zdrowiu’ 2010”  (Załącznik nr 2) do dnia 9 kwietnia 2010.

- organizator etapu powiatowego przekazuje pisemne zgłoszenie zespołów (laureaci I miejsca
w kategoriach - szkoły podstawowe i gimnazja
. Przedszkola kończą rywalizację na etapie powiatowym) do Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Siedlcach na formularzu „Zgłoszenie uczestnictwa w V Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o Zdrowiu’2010 – etap wojewódzki” (Załącznik nr 3) wraz ze „Zgodą rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w V
Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o Zdrowiu’ 2010”  (Załącznik nr 2) do dnia 7 maja 2010.

- organizator etapu wojewódzkiego przekazuje pisemne zgłoszenie zespołów (laureaci I miejsca w kategoriach - szkoły podstawowe i gimnazja) do Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej  w Warszawie na formularzu „Zgłoszenie uczestnictwa w V Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o Zdrowiu’2010 – etap centralny” (Załącznik nr 4) wraz ze „Zgodą rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w V Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o Zdrowiu’ 2010”  (Załącznik nr 2) do dnia 4 czerwca 2010.

5. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZEPROWADZENIE KONKURSU

- na poziomie szkolnym: pracownik szkoły, który po dokonaniu wyboru najlepszego zespołu przez komisję konkursową, przekazuje zgłoszenie do właściwej PSSE,

- na poziomie powiatowym: pracownik pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE,  który po dokonaniu wyboru najlepszego zespołu przez komisję konkursową, przekazuje zgłoszenie do PSSE w Siedlcach,

- na poziomie wojewódzkim: pracownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE
w Siedlcach
, który po dokonaniu wyboru najlepszego zespołu przez komisję konkursową, przekazuje zgłoszenie do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Warszawie,

- na poziomie centralnym: pracownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie.

V. SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ

Komisję konkursową powołują koordynatorzy poszczególnych etapów.

Liczba członków komisji nie może być mniejsza niż 4 osoby.

Członkami komisji powinni być:
-     
przedstawiciel Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
-      przedstawiciel Kuratorium Oświaty/pedagog/psycholog szkolny,
-    muzyk (pracownik sekcji muzycznej domu kultury/pracownik dydaktyczny szkoły muzycznej/nauczyciel muzyki).

VI. KRYTERIA OCENY

Komisja dokonuje oceny wykonań na formularzu „Formularz ocen V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu’2010” (Załącznik nr 5).

Kryteria oceny utworów wokalno – muzycznych:
-      treści prozdrowotne – skala ocen    0 – 7 pkt,
-      umiejętności wokalne - skala ocen  0 – 5 pkt.,
-      walory artystyczne - skala ocen       0 – 3 pkt.
(dobór muzyki, choreografia, stroje)

Prace komisji na etapie powiatowym, wojewódzkim i centralnym powinny być udokumentowane stosownym protokołem z narady komisji konkursowej (Załącznik nr 6 - F/IT/PT/PZ/01/03/01).

Uczestnicy / zespoły, które nie spełniają wymagań opisanych w punkcie V.1., nie będą oceniane.

VII. ZASADY NAGRADZANIA / RODZAJE NAGRÓD

Etap przedszkolny / szkolny – według uznania dyrektora placówki; proponuje się wręczenie pamiątkowego dyplomu uznania oraz zaprezentowanie zespołu na forum szkoły. Za zapewnienie nagród odpowiada organizator etapu.

Etap powiatowy – według możliwości organizatora. Proponuje się: dyplomy uznania, zamieszczenie informacji o laureatach Festiwalu na stronie internetowej PSSE, zamieszczenie informacji o laureatach w lokalnych mediach, nagrody rzeczowe wg możliwości. Za zapewnienie nagród odpowiada organizator etapu.

Etap wojewódzki – według możliwości organizatora. Proponuje się: dyplomy uznania i wyróżnienia dla zespołów, dyplomy i puchary dla szkół, zamieszczenie informacji o laureatach na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Warszawie, nagrody rzeczowe. Za zapewnienie nagród odpowiada organizator etapu.

Etap centralny – dyplomy uznania i wyróżnienia dla zespołów,  dyplomy i puchary dla szkół, podziękowania dla opiekunów grup, zamieszczenie informacji o laureatach na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Warszawie, nagrody rzeczowe.

Komisja przyznaje 3 miejsca we wszystkich ocenianych kategoriach (I, II, III miejsce). Dopuszcza się możliwość przyznawania dodatkowych nagród i wyróżnień w miarę posiadanych środków.

VIII. POZOSTAŁE USTALENIA

-  Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
-  Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

-  W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

-  Organizatorzy Festiwalu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, o czym uczestnicy zostaną poinformowani w formie pisemnej. Organizatorzy mogą przerwać lub odwołać Festiwal bez podania przyczyn.

-   Zobowiązania wobec ZAIKS-u regulują organizatorzy poszczególnych etapów Festiwalu.

-  Koszty dojazdu na etap centralny w Warszawie ponoszą uczestnicy. Koszty jednego noclegu łącznie z wyżywieniem (noc poprzedzająca dzień Festiwalu), dla  uczestników/zespołów i 1 opiekuna (dla zespołu powyżej 7 osób – 2 opiekunów) spoza województwa mazowieckiego, ponosi organizator etapu centralnego.

-  Dodatkowe informacje o konkursie udzielane są w Oddziale Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Warszawie pod nr tel. (022) 432-10-02 lub pod adresem e-mailowym: promocjazdrowia@wsse.waw.pl  


 

 

 
zostaw komentarz
Twoje imię lub nick
CAPTCHA Image Przeładuj
Przepisz kod z obrazka
Twój komentarz Wyślij komentarz
komentarze
Brak komentarzy
W każdy czwartek wysyłamy najświeższe wiadomości
o imprezach dla dzieci, pomysłach na zabawy i konkursach
z atrakcyjnymi nagrodami. Wśród czytelników losujemy bezpłatne zaproszenia! Zapisz się - to nic nie kosztuje!
wybierz region: 
wpisz email:
akceptuję politykę prywatności
zobacz, jak wygląda newsletter

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zapisz się na newsletter


NA KAŻDĄ OKAZJĘ...


Zakupy z Alma24.pl
dodaj produkt
Czekoladki mleczne z mleka alpejskiego z nadzieniem kakaowym (40%)
cena: 9,99 zł
STR8 to zapachy dla wymagających mężczyzn pragnących się wyróżnić i podkreślić swój indywidualizm
cena: 25,9 zł
Mleczne pralinki czekoladowe Lindor z delikatnie rozpływającym się nadzieniem.
cena: 9,99 zł 11,99 zł
Formuła Taft Perfect Flex z płynną elastyną zapewnia 100% kontrolę i doskonałą elastyczność stylizacji!
cena: 12,99 zł
Odbierz prezent od Miasta Dzieci!
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
luty 
dzisiaj
Pn Wt śr Cz Pt So Nd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29      
nasi eksperci
Wojciech Eichelberger
Psycholog, psychoterapeuta, współtwórca Instytutu Psychoimmunologii
Aneta Strelau
Dietetyk kliniczny z wieloletnim doświadczeniem
zadaj pytanie