egmont_swieta_940x90
powrót
Wydarzenia Imprezy plenerowe V Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2010

V Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2010. Zgłoszenia!


4. marca 2010 r. czwartek - 10. kwietnia 2010 r. sobota


Festiwal Piosenki o Zdrowiu to inicjatywa o charakterze edukacyjnym, której zasadniczym przesłaniem jest połączenie atmosfery zabawy z rozpowszechnianiem i popularyzowaniem wśród dzieci i młodzieży treści prozdrowotnych, a w szczególności zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, profilaktyki chorób, profilaktyki nałogów, higieny osobistej, higieny jamy ustnej i bezpiecznego wypoczynku, bezpieczeństwa na drodze oraz ochrony środowiska i ekologii.

V Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu odbędzie się dnia 16 czerwca 2010 roku
w godzinach
10.00-14.00 w Domu Rekolekcyjno – Formacyjnym przy ulicy Dewajtis 3 (zobacz: mapka dojazdu ). Festiwal jest organizowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

 Festiwal organizowany jest już od 20 lat na poziomie regionalnym, a po raz piąty na poziomie centralnym. Uczestnikami Festiwalu Piosenki o Zdrowiu są uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

 Festiwal odbywa się w czterech etapach: przedszkolnym/szkolnym, powiatowym, wojewódzkim i centralnym z finałem w Warszawie. Przedszkola kończą rywalizację na etapie powiatowym.

Festiwal przez ostatnie lata stał się lubianą i rozpoznawalną imprezą, wpisującą się w kalendarz corocznych mazowieckich inicjatyw kulturalnych, skierowanych do dzieci i młodzieży. 

Placówka, która chce wziąć udział w konkursie, powinna zgłosić się do pracowników pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na swoim terenie, odpowiedzialnej za organizację etapu powiatowego konkursu.

 Czas trwania konkursu:

- etap przedszkolny / szkolny                do 31 marca 2010
- etap powiatowy                                  do 30 kwietnia 2010
- etap wojewódzki                                 do 28 maja 2010
- etap centralny                                    16 czerwca 2010

Honorowy patronat nad V Ogólnopolskim Festiwalem Piosenki o Zdrowi 2010 objęli: Główny Inspektor Sanitarny-Pan Andrzej Wojtyła, Mazowiecki Kurator Oświaty-Pan Karol Semik, Wojewoda Mazowiecki –Pan Jacek Kozłowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego-Pan Adam Struzik.

Dodatkowe informacje o konkursie udzielane są w Oddziale Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Warszawie pod nr tel. (022) 432-10-02 lub pod adresem e-mailowym: promocjazdrowia@wsse.waw.pl  

 

REGULAMIN V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu’2010

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Tytuł:  V Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu’ 2010.

2. Organizator:

Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (nazywana dalej PSSE).

Etap wojewódzki: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach.

Etap centralny: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie.

3. Współorganizatorzy:

Etap powiatowy i wojewódzki: w ramach możliwości lokalnych.
Etap centralny: Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.

II.  CELE KONKURSU:
-      zainteresowanie dzieci, młodzieży i ich opiekunów tematyką zdrowia,
-      zainspirowanie uczestników do poszukiwań treści prozdrowotnych i nowych form wyrazu,
-      aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych,

III  ZAKRES TEMATYCZNY:

Tematyka piosenek dotyczy szeroko rozumianego zdrowia, a w szczególności:
-      Zdrowego stylu życia,
-      Zdrowego odżywiania,
-      Profilaktyki chorób,
-      Profilaktyki nałogów,
-      Higieny osobistej,
-      Higieny jamy ustnej,
-      Bezpieczeństwa wypoczynku,
-      Bezpieczeństwa na drodze,
-      Tematyki aktualnego „Hasła Roku”,
-      Ochrony środowiska i ekologii.

Treści zawarte w piosenkach powinny mieć pozytywne przesłanie i uświadamiać możliwość uniknięcia zagrożeń poprzez świadomy wybór korzystnych zachowań sprzyjających zdrowiu.

IV.  UCZESTNICY KONKURSU:

Uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

V. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU:

1. WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczniowie wraz z opiekunami przygotowują utwory wokalno – muzyczne o tematyce zgodnej
  z punktem III Regulaminu;

Każdy uczestnik/zespół przygotowuje jeden utwór;

Tekst utworu musi być własny i po raz pierwszy wykonywany na Festiwalu, natomiast muzyka może być własna lub zapożyczona – z podaniem nazwiska autora; muzyka ta będzie wykorzystana jednorazowo na potrzeby konkursu;

Rywalizacja konkursowa odbywa się w trzech kategoriach wiekowych (przedszkola, szkoły podstawowe oraz gimnazja) bez podziału na zespoły i solistów;

Zespół (grupa uczniów występująca na scenie) nie może liczyć więcej niż 10 osób;

Opiekunowie zgłaszający uczestnictwo wykonawcy/wykonawców zobowiązani są dostarczyć tekst wykonywanej piosenki (drogą mailową lub na płycie CD) oraz podkład muzyczny (na płycie CD). Obie płyty należy dostarczyć organizatorowi etapu w momencie zgłaszania uczestnictwa;

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji tekstów w wydawanym 
folderze festiwalowym.

2. ETAPY KONKURSU

Festiwal odbędzie się w czterech etapach:
przedszkolnym / szkolnym 
powiatowym,
wojewódzkim,
centralnym z finałem w Warszawie.

Przedszkola kończą rywalizację na etapie powiatowym.

Etap powiatowy, wojewódzki i centralny jest organizowany w formie festiwalu na profesjonalnej scenie (dom kultury, teatr, kino, inna sala widowiskowa).

3. CZAS TRWANIA KONKURSU

- etap przedszkolny / szkolny    do 31 marca 2010
- etap powiatowy                      do 30 kwietnia 2010
- etap wojewódzki                     do 28 maja 2010
- etap centralny                        16 czerwca 2010

4. SPOSÓB ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

- dyrekcja szkoły przesyła pisemne zgłoszenie jednego zespołu do oddziału / sekcji oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia właściwej PSSE na formularzu „Zgłoszenie uczestnictwa w V Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o Zdrowiu’2010 – etap powiatowy” (Załącznik nr 1) wraz ze „Zgodą rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w V Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o Zdrowiu’ 2010”  (Załącznik nr 2) do dnia 9 kwietnia 2010.

- organizator etapu powiatowego przekazuje pisemne zgłoszenie zespołów (laureaci I miejsca
w kategoriach - szkoły podstawowe i gimnazja
. Przedszkola kończą rywalizację na etapie powiatowym) do Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Siedlcach na formularzu „Zgłoszenie uczestnictwa w V Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o Zdrowiu’2010 – etap wojewódzki” (Załącznik nr 3) wraz ze „Zgodą rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w V
Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o Zdrowiu’ 2010”  (Załącznik nr 2) do dnia 7 maja 2010.

- organizator etapu wojewódzkiego przekazuje pisemne zgłoszenie zespołów (laureaci I miejsca w kategoriach - szkoły podstawowe i gimnazja) do Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej  w Warszawie na formularzu „Zgłoszenie uczestnictwa w V Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o Zdrowiu’2010 – etap centralny” (Załącznik nr 4) wraz ze „Zgodą rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w V Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o Zdrowiu’ 2010”  (Załącznik nr 2) do dnia 4 czerwca 2010.

5. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZEPROWADZENIE KONKURSU

- na poziomie szkolnym: pracownik szkoły, który po dokonaniu wyboru najlepszego zespołu przez komisję konkursową, przekazuje zgłoszenie do właściwej PSSE,

- na poziomie powiatowym: pracownik pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE,  który po dokonaniu wyboru najlepszego zespołu przez komisję konkursową, przekazuje zgłoszenie do PSSE w Siedlcach,

- na poziomie wojewódzkim: pracownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE
w Siedlcach
, który po dokonaniu wyboru najlepszego zespołu przez komisję konkursową, przekazuje zgłoszenie do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Warszawie,

- na poziomie centralnym: pracownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie.

V. SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ

Komisję konkursową powołują koordynatorzy poszczególnych etapów.

Liczba członków komisji nie może być mniejsza niż 4 osoby.

Członkami komisji powinni być:
-     
przedstawiciel Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
-      przedstawiciel Kuratorium Oświaty/pedagog/psycholog szkolny,
-    muzyk (pracownik sekcji muzycznej domu kultury/pracownik dydaktyczny szkoły muzycznej/nauczyciel muzyki).

VI. KRYTERIA OCENY

Komisja dokonuje oceny wykonań na formularzu „Formularz ocen V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu’2010” (Załącznik nr 5).

Kryteria oceny utworów wokalno – muzycznych:
-      treści prozdrowotne – skala ocen    0 – 7 pkt,
-      umiejętności wokalne - skala ocen  0 – 5 pkt.,
-      walory artystyczne - skala ocen       0 – 3 pkt.
(dobór muzyki, choreografia, stroje)

Prace komisji na etapie powiatowym, wojewódzkim i centralnym powinny być udokumentowane stosownym protokołem z narady komisji konkursowej (Załącznik nr 6 - F/IT/PT/PZ/01/03/01).

Uczestnicy / zespoły, które nie spełniają wymagań opisanych w punkcie V.1., nie będą oceniane.

VII. ZASADY NAGRADZANIA / RODZAJE NAGRÓD

Etap przedszkolny / szkolny – według uznania dyrektora placówki; proponuje się wręczenie pamiątkowego dyplomu uznania oraz zaprezentowanie zespołu na forum szkoły. Za zapewnienie nagród odpowiada organizator etapu.

Etap powiatowy – według możliwości organizatora. Proponuje się: dyplomy uznania, zamieszczenie informacji o laureatach Festiwalu na stronie internetowej PSSE, zamieszczenie informacji o laureatach w lokalnych mediach, nagrody rzeczowe wg możliwości. Za zapewnienie nagród odpowiada organizator etapu.

Etap wojewódzki – według możliwości organizatora. Proponuje się: dyplomy uznania i wyróżnienia dla zespołów, dyplomy i puchary dla szkół, zamieszczenie informacji o laureatach na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Warszawie, nagrody rzeczowe. Za zapewnienie nagród odpowiada organizator etapu.

Etap centralny – dyplomy uznania i wyróżnienia dla zespołów,  dyplomy i puchary dla szkół, podziękowania dla opiekunów grup, zamieszczenie informacji o laureatach na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Warszawie, nagrody rzeczowe.

Komisja przyznaje 3 miejsca we wszystkich ocenianych kategoriach (I, II, III miejsce). Dopuszcza się możliwość przyznawania dodatkowych nagród i wyróżnień w miarę posiadanych środków.

VIII. POZOSTAŁE USTALENIA

-  Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
-  Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

-  W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

-  Organizatorzy Festiwalu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, o czym uczestnicy zostaną poinformowani w formie pisemnej. Organizatorzy mogą przerwać lub odwołać Festiwal bez podania przyczyn.

-   Zobowiązania wobec ZAIKS-u regulują organizatorzy poszczególnych etapów Festiwalu.

-  Koszty dojazdu na etap centralny w Warszawie ponoszą uczestnicy. Koszty jednego noclegu łącznie z wyżywieniem (noc poprzedzająca dzień Festiwalu), dla  uczestników/zespołów i 1 opiekuna (dla zespołu powyżej 7 osób – 2 opiekunów) spoza województwa mazowieckiego, ponosi organizator etapu centralnego.

-  Dodatkowe informacje o konkursie udzielane są w Oddziale Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Warszawie pod nr tel. (022) 432-10-02 lub pod adresem e-mailowym: promocjazdrowia@wsse.waw.pl  


 

 

 
zostaw komentarz
Twoje imię lub nick
CAPTCHA Image Przeładuj
Przepisz kod z obrazka
Twój komentarz Wyślij komentarz
komentarze
Brak komentarzy
W każdy czwartek wysyłamy najświeższe wiadomości
o imprezach dla dzieci, pomysłach na zabawy i konkursach
z atrakcyjnymi nagrodami. Wśród czytelników losujemy bezpłatne zaproszenia! Zapisz się - to nic nie kosztuje!
wybierz region: 
wpisz email:
akceptuję politykę prywatności
zobacz, jak wygląda newsletter

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zapisz się na newsletter


NA KAŻDĄ OKAZJĘ...